Hệ thống Đấu Giá và Luyện Kim

HỆ THỐNG ĐẤU GIÁ.

- Vào Tab Bán để bán các vật phẩm Chưa Khóa. Nhập chọn vật phẩm, điền Giá Đầu và Giá Chốt, chọn Thời Hạn và Bán Đấu Giá.

- Vào Tab Mua để tìm các vật phẩm bạn muốn mua. Chọn vật phẩm muốn đấu giá.

- Khi nhấp Đấu Giá, bạn phải điền giá cao hơn Giá Hiện Tại.

- Khi nhấp Giá Chốt, bạn đồng ý mua vật phẩm với Giá Bán Ngay.

- Vào Tab Đang Đấu Giá để xem các vật phẩm mà bạn đang tiến hành Đấu Giá.

- Lưu ý mọi phiên Đấu Giá khi hoàn tất, vật phẩm và kim cương sẽ được gửi qua mail. Sàn Đấu Giá sẽ tính phí 10% trên mỗi phiên đấu giá thành công.

HỆ THỐNG LUYỆN KIM.

- Hoàn thành nhiệm vụ Chính Tuyến mới sẽ mở được hệ thống Luyện Kim

_ Mỗi ngày được Luyện kim miễn phí 1 lần và 2 lần đối với tài khoản có Vip. Luyện Kim nhận được Vàng.

Quy Tắc Luyện Kim