Hệ Thống Khắc Ấn Bảo Thạch

Trong mục Khảm ngọc của Tiệm Rèn đã update tính năng Khắc Ấn ngọc.

- Khắc Ấn Ngọc giúp tăng hiệu quả của ngọc

- Người chơi nhấn nút Tăng Lv, Khắc ấn ngọc sẽ tiêu tốn Đá Khắc Ấn

Đá khắc ấn: Rớt trong Bảo Thạch Cảnh