Hệ Thống Tăng Cấp Chiến Long và Phụ Bản Chiến Long

Người chơi hoàn thành nhiệm vụ Chính tuyền mới ở LV 55 sẽ mở được Hệ Thống Tăng Cấp Chiến Long và Phụ Bản Chiến Long

Phụ bản Chiến Long

- Trong Phụ Bản Nguyên Liệu sẽ có PB Chiến Long

- Đạt được Level yêu cầu sẽ mở được các Ải trong PB Chiến Long.

- Cách vượt Ải tương tự như PB Anh Hùng, Chiến Hồn,….

Phần thưởng: Đá Tăng Cấp Chiến Long

Hồn Chiến Long

Tăng Cấp Chiến Long

- Sau khi làm xong NV Chính tuyến Lv 55 sẽ mở tính năng mới Tăng Cấp Chiến Long

- Người chơi vượt PB Chiến Long để lấy Nguyên Liệu để Tăng Cấp Chiến Long