Hệ thống Thánh Khí

HỆ THỐNG THÁNH KHÍ.

- Mỗi Thánh Khí có chỉ số và kỹ năng khác nhau. Nâng Cấp Thánh khí bằng Đá Thánh HồnHồn Thánh Khí.

- Tăng Cấp của Thánh Khí bằng Thánh Khí cùng loại.

- Thánh Khí có thể trang bị trên tướng chính và các tướng khác.

- Lãnh Chúa có thể tìm Thánh Khí và nguyên liệu tăng cấp Thánh Khí ở Phụ Bản Thí Luyện Thánh Khí.

PHỤ BẢN THÁNH KHÍ THÍ LUYỆN.

- Lãnh Chúa đạt level 45 và hoàn thành nhiệm vụ của Arch Angel sẽ mở được phụ bản mới Thí Luyện Thánh Khí

- Trong PB Thí Luyện sẽ có phụ bản mới Thánh Khí Thí Luyện

- Các Lãnh Chúa phải sắp xếp đội hình để tham gia phụ bản này.

- Sắp xếp 5 tướng (không có tướng Chính) theo vị trí hàng Trước và Sau.

- Sau đó Lãnh Chúa chọn các tướng Chi Viện.

- Các tướng Chi Viện xuất hiện khi các Tướng trên đội hình chết đi.

- Sau đó Lãnh Chúa chọn Chiến Long để xuất chiến.

- Phần Thưởng: Lôi Thần Chùy.