Hệ thống Thánh Y và Phụ Bản Thánh Y

Khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ Chính tuyến mới ở Level 32 sẽ mở được Hệ Thống Thánh Y và Phụ Bản Thánh Y

Phụ bản Thánh Y.

Trong Phụ Bản Nguyên Liệu sẽ có PB Thánh Y.

Đạt được Level yêu cầu sẽ mở được các Ải trong PB Thánh Y.

Cách vượt Ải tương tự như phụ bản Anh Hùng, Chiến Hồn,….

Phần Thưởng:

Mãnh Viêm Long Thánh Y

Đá Thức Tỉnh

Hệ Thống Thánh Y:

Sau khi làm xong nhiệm vụ Chính tuyến mới ở Level 32 sẽ mở tính năng mới Thánh Y

Người chơi vượt PB Thánh Y để lấy Nguyên Liệu Kích Hoạt giáp Viêm Long Thánh Y.

Dùng Đá Thức Tỉnh để nâng cấp Bậc Thánh Y, mở các Skill Bị Động và Chủ Động.

Skill Chủ Động của Thánh Y: Thần Thánh – Thiên Phạt

Khi vào trận, sau mỗi lần dùng kỹ năng sẽ nhận được 1 điểm Liên kích, đủ 5 kiểm sẽ có thể dùng Skill của Thánh Y: Thần Thánh – Thiên Phạt bằng cách dùng nút Q hoặc Click chuột vào skill.