Hệ Thống Thú Cưỡi

- Người chơi có thể dùng hồn thú cưỡi để tăng số Sao tổng, khi đạt đến mức qui định sẽ tăng bậc thú cưỡi, tăng lực chiến người chơi.

- Ngoài ra có thể thu thập các thẻ Thú Hồn để mở khóa các Thú cưỡi trong truyền thuyết, đủ các thần thoại sức mạnh vô song, tăng cộng dồn chiến lực rất nhiều. Đặc biệt là về thẩm mỹ rất đẹp và phong phú.