Tiệc Tài Nguyên - Cánh Bão Điện Từ

  • Thời gian:00:00 12-03-2018 đến 23:59 14-03-2018
  • Đối tượng: Z1 đến Z14
  • Nội dung sự kiện

- Trong Thời gian HĐ, thu thập tài nguyên từ các hoạt động trong game để nhận được Điểm Tích Lũy.

- Điểm Tích Lũy đạt được mức chỉ định sẽ nhận được phần thưởng.

  • Các Mốc Thưởng Tích Điểm

XẾP HẠNG QUÀ THƯỞNG
1 Thẻ danh hiệu "Đại Gia" *1
Cánh Bão Điện Từ *3
Truyền Thuyết Thần Tinh *3000
2 Thẻ danh hiệu "Phú Hào" *1
Cánh Bão Điện Từ *3
Truyền Thuyết Thần Tinh *2000
3 Thẻ danh hiệu "Phú Quý" *1
Cánh Bão Điện Từ *2
Truyền Thuyết Thần Tinh *1000
4 - 10 Thẻ danh hiệu "Hào Môn" *1
Cánh Bão Điện Từ *1
Cáo Tuyết *1
11 - 20 Vàng *3.000.000
Mảnh Cánh Bão Điện Từ *10
Mảnh Cáo Tuyết *10
21 - 30 Vàng *2.000.000
Mảnh Cánh Bão Điện Từ *5
Mảnh Cáo Tuyết *5

Cánh Bão Điện Từ