Tính năng Văn Chương và U Long Hoàng Kim

MỞ PHỤ BẢN MỚI:PHỤ BẢN VĂN CHƯƠNG

Lãnh Chúa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mới tại level 43 sẽ được mở Phó Bản Văn Chương.

Cách đi PB Văn Chương tương tự PB Anh Hùng và PB Chiến Hồn.

Phần thưởng nhận được là nguyên liệu để nâng cấp Văn Chương cho các Anh Hùng: Tinh hoa Văn Chương và các loại Huy Hiệu.

MỞ TÍNH NĂNG MỚI: TÍNH NĂNG VĂN CHƯƠNG

Sau khi hoàn thành các ải của PB Văn Chương, Lãnh Chúa vào giao diện Anh Hùng để nâng cấp Văn Chương cho các Anh Hùng.

Trong giao diện Anh Hùng, chọn Văn Chương.

Nâng cấp Bậc trong Văn Chương tốn Tinh hoa Văn Chương.

Tinh Hoa Văn Chương

Sau khi nâng cấp sẽ được cộng thêm các chỉ số.

Ngoài ra, Lãnh Chúa có thể dùng các Huy Hiệu để tăng các chỉ số:

Đỡ Đòn tốn Huy Hiệu Kiên Nghị

Bạo Kích tốn Huy Hiệu Trừng Phạt

Dẻo dai tốn Huy Hiệu Bảo Vệ

Xuyên thích tốn Huy Hiệu Phán Xét

TÍNH NĂNG MỚI:DÃ NGOẠI U LONG HOÀNG KIM

Khi đánh quái Dã Ngoại, sẽ có tỷ lệ ngẫu nhiên xuất hiện những U Long Hoàng Kim.

Người chơi nhấp vào để thu thập sẽ nhận được rương phần thưởng, mở rương để nhận được các phần thưởng có giá trị.